Fællesmøder

Onsdag, den 18. januar 2017

afholdtes i Sognegården i Hem det årlige fælles menighedsrådsmøde i Firkløverpastoratet.

Hem menighedsråd var arrangør og vært, og dagsorden var som nedenstående:


1.Indledning ved Jens Hammer

2.Orientering fra de enkelte sognes menighedsråd.

•Sem

•Vester Tørslev-Svenstrup

•Hem

3.Fælles aktivitets udvalg

4.Grundlovsdag

5.Studietur

6.Julefrokost

7.Mobile Pay til kollekt?

8.Forsikring af konto i pengeinstitut

9.Præsentation af nye MR-medlemmer kirkebladet.

10.Eventuelt

11.Spisning


Ad 1. Jens Hammer bød velkommen og foreslog, at vi indledte med at synge en sang fra de nyindkøbte højskolesangbøger og valgte nr. 1 i sangbogen med bemærkning om, at vi næste gang synger nr. 2 og så fremdeles.


Ad 2) Fra Sem orienterede Vera om årets gang med Kyndelmisse den 31.01.2016, Studieturen d. 28.05., Aftensang i silende regn, som blev henlagt til Sem Forsamlingshus og Sognegård den 27.07., Allehelgen den 06.11. Valg den 08.11., der ikke afstedkom ændringer i Sem menighedsråd, der fortsætter uændret, og fælles julefrokost den 25.11. Vera berettede også om et besøg fra Argentina den 06.08., hvor Ignacio Omar Nielsen, Tandil, Argentina, hvis oldefar boede i Sem, og hvis bedstefar emigrerede til Argentina i 1927, aflagde et besøg ved Sem kirke, som han altid havde haft et billede af i hjemmet, men aldrig havde set. Ignacio Omar Nielsen forærede Sem kirke et lille kors lavet af stammen af kæmpekaktus. Dette kors skal hænges op i kirken ved en festgudstjeneste den 02.04.2017, og ophængningen vil blive foretaget af Cicilie sammen med provst Jørgen Pontoppidan. Højtideligheden, hvortil Ignacio Omar Nielsens danske familie vil blive inviteret, efterfølges af kirkefrokost i Sem Forsamlingshus og Sognegård, hvortil alle er velkomne.


Af kommende projekter nævntes menighedsrådets planer om at få taget på kirkeskibet udskiftet, idet det regner ned i kirken. Endelig nævnte Vera polemikken med Mariagerfjord kommune om kommunens ønske om at privatisere kirkevejene i Sem og Hem. Der foreligger p.t. ikke nogen afgørelse i sagen, men Stiftets jurister er kommet ind over.


Vera sluttede med en ”blomst” til Cicilie for juleaftens og juledags forløb i Firkløverkirkerne. Vel tilrettelagt og velbesøgt i alle kirkerne.


Fra Vester Tørslev/Svenstrup berettede Stella om, at det nu var 2. periode med fælles menighedsråd i Vester Tørslev/Svenstrup, og at det fælles menighedsråd er vel fungerende. Familiegudstjenesterne, som oprindelig startede i Vester Tørslev er blevet en stor succes. De er velbesøgte, og formålet, at få så mange mennesker som muligt ”inden for kirkedøren”, må siges at være opfyldt. Ligeså den traditionelle gudstjeneste 1.ste søndag i advent med efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset, hvortil der var 60 deltagere. Stella orienterede om valget i Vester Tørslev/Svenstrup, hvor det fælles menighedsråd havde fået et ekstra medlem, således at der nu er 3 medlemmer fra Svenstrup og 3 fra V. Tørslev sogne. Medlemmerne blev præsenteret. Stella berettede om det nye tiltag i Svenstrup sogn med plantning af en æblelund, hvor der bliver plantet et æbletræ, hver gang et barn bliver døbt i Svenstrup kirke. Ideen fik man, da ”gamle” Svenstrup borgere ved indvielse af den restaurerede kirkegård fortalte om gamle dages æbletræer, som blev passet af læreren, men som tilhørte kirken. Æblelunden indvies officielt ved en gudstjeneste den 12. marts under medvirken af biskop Henrik Wigh-Poulsen.


Af kommende projekter nævnte Stella menighedsrådets tanker om på et tidspunkt at afholde en børnedag i kirkerne i Svenstrup og Vester Tørslev. Menighedsrådet har forskellige ting herom i tankerne.


Den 12. februar kl. 14.00 er der gudstjeneste i V. Tørslev kirke efterfulgt af kaffe med Luther Lagkage i V. Tørslev forsamlingshus. Endelig gjorde Stella opmærksom på, at gudstjenesten den 22. januar i V. Tørslev v/ Jørgen German henset til det tidlige tidspunkt på dagen – kl. 9.00 - ville blive efterfulgt af kaffe og rundstykker.


Til slut glædede Stella sig over det fortsat rigtig gode samarbejde i Firkløverkirkernes menighedsråd.


Jens mindedes tidligere formand Jørgens Aaens triste men ikke uventede bortgang. Niels Fynbo tog over som formand i resten af kirkeåret. Ved valget valgte Niels Fynbo at udtræde efter rigtig mange år i menighedsrådet.Hem menighedsråd fik to nye medlemmer, Jakob Langdal, som er lærer ved Skrødstrup Efterskole, og Per (referenten havde desværre ikke fået noteret efternavnet). Hem menighedsråd havde derefter konstitueret sig med 

Jens som formand.


Jens gjorde rede for, at præstegårdens ombygning naturligvis havde været både langvarig, omkostningstung og meget tidsrøvende. Et arbejde, som ikke mindst Jørgen Aaen tog en meget stor del af. Alt ser imidlertid ud til at være gået godt. Man var meget tilfredse med håndværkerne – knap så tilfreds med byggeledelsen, som forårsagede, at tidsplanen skred, men budgettet var dog overholdt, og forpagtergården var blevet solgt til en køber her fra egnen på ret kort tid og til den udbudte pris.


Jens glædede sig over den positive udvikling omkring det kirkelige liv i de 4 kirker, som har fundet sted i den tid, hvor Cicilie har været vores sognepræst, og som hun derfor kan tage en rigtig stor del af æren for.


Endelig berettede Jens om et meget gammelt - måske 200 år - bøgetræ ved præstegården, som man har været usikker på. Menighedsrådet har haft en ekspert – en skovfoged – til at se på træet for at vurdere, om det burde fældes eller måske blot beskæres. Det var blevet besluttet indtil videre at holde nøje øje med træet.


Ad 3) Det besluttedes ikke at nedsætte noget egentligt aktivitetsudvalg, men nøjes med de ting, der bliver arrangeret med centrum i Sognegården i Hem, at Cicilie må uddelegere noget af arrangementerne hermed – f.eks. at sammensætte programmet til sangaftnerne, at indkøbe kage til samme o.lign. Det besluttedes også at passe på ikke at arrangere for mange ting, dels på grund af det dermed følgende arbejde, men også for ikke at konkurrere med det, der foregår i forsamlingshusene og dermed risikere, at der kommer færre deltagere begge steder. Kirkebladsudvalget, som består af formændene og sognepræsten kan sagtens også fungere som en slags aktivitetsudvalg.


Det besluttedes, at gudstjenestelisten bag på kirkebladet kun skal indeholde gudstjenestetiderne. Sangaftner, filmaftner og foredrag vil fremover komme på en kalender inde i bladet.


Ad 4) Grundlovsdag, som i år falder på 2. pinsedag, skulle forhåbentlig være på plads, idet der består en aftale med pastor Sørine Gotfredsen om at komme og holde grundlovstalen.


Ad 5) Studieturen ligger i hænderne på Hem menighedsråd, og det blev meddelt, at turen vil finde sted lørdag, den 10. juni. Detaljer om turen samt om, hvor den går hen, offentliggøres senere.


Ad 6) Julefrokosten som også arrangeres af Hem menighedsråd fastsattes til fredag, den 17. november.


Ad 7) Der var en debat om emnet Mobile Pay til kollekt i kirkerne – fordele og ulemper. Jette Rolighed fra Sem menighedsråd har dog for Sem fået til opgave at udarbejde en liste over de organisationer, man her kunne tænke sig at støtte med enten telefonnummer til Mobile Pay eller kontonummer til overførsel via netbank, og det besluttedes at afvente denne liste for at se, om den eventuelt kunne anvendes også i de øvrige kirker. Det vil give mindst administration at få bidragydere til at indbetale direkte til indsamlerne. Det besluttedes, at vi kan gøre som V. Tørslev, der sender de penge, der indbetales for en lille folder samt de beløb, der måtte blive indbetalt i kirkebøssen, til lokale indsamlinger til julehjælp. Sem menighedsråd sender listen, når den er færdig, til de øvrige menighedsråd.


Ad 8) Det besluttedes, at hvert menighedsråd tager sagen op med sit/sine pengeinstitutter og derefter træffer en beslutning om at tegne forsikringer til sikkerhed for indeståendet.


Ad 9) Under dette punkt meddeltes først, at deadline for indlæg til det næste kirkeblad er den 10. februar, og Stella modtager gerne indlæg fra de nye menighedsrådsmedlemmer, hvor de beretter lidt om sig selv samt om baggrunden for, at de har ønsket at indtræde i menighedsrådet.


Ad 10 Det bestemtes at næste fællesmøde finder sted onsdag, den 17. januar 2018 i V. Tørslev/Svenstrup.


Endelig bestemtes det, at Hem indkøber foreløbig et antal på 30 stk. Tillæg til salmebogen med tilhørende koralbog. Foreløbig tager Cicilie dem med rundt til de andre kirker. Hvis vi kommer til at bruge de nye salmer meget, kan vi indkøbe et antal også til de øvrige kirker.


Cicilie bad om at få indkøbt nye alterbøger i flere af kirkerne til afløsning af nogle i flere tilfælde snavsede og ulækre eksemplarer.


Ad 11) Efter indtagelse af et par stykker lækkert smørrebrød, samt kaffe og kage takkede Jens de fremmødte og afsluttede mødet.


Den 24.01.2017/vj

.